Obchodné podmienky

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.betani.sk ( ďalej len „e-shop“ ) a sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 2. Ako predávajúci sa rozumie e-shop

Betani - Doplnky Vyrobené Pre Radosť - Alžbeta Blašková

DIČ: 1080129336

Kontaktné údaje:
 
email: info@betani.sk
www.betani.sk
 
(ďalej len „predávajúci“)
 

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.betani.sk správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu info@betani.sk.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.
 3. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu info@betani.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 4. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade,
  1. Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu.
  2. Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
  3. Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. KÚPNA CENA TOVARU

 1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
 3. Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
 4. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 5. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list

5. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

 1. Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – prevodom alebo dobierkou.

6. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
 2. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 14-tich dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 3. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovenskej pošty alebo odoslaním 1. triedou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 7. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
 9. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
 4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.
 5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale (vrátane príbalového letáku) spolu s faktúrou.
 6. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.betani.sk.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním cez svoj vlastný účet na stránke www.betani.sk spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Alžbeta Blašková - Betani, Bulharska 80, 821 04 Bratislava alebo prostredníctvom vypísania reklamačného formuláru priloženého v zásielke s objednaným tovarom a dokladom o kúpe zaslaním na adresu predávajúceho.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 7. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
 9. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: info@betani.sk.
 10. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
 11. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.betani.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.betani.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: info@betani.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 18.02.2021 .

   

 

Späť do obchodu